Over ons

Leveringsbeleid

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN :

Casibus Solutions BV
Ocarinalaan 620
2287 SK Rijswijk

Telefoonnummer: 0031 624879562

KvK Den Haag: 68280874
BTW: N18573.73.687.801

Artikel 1: DEFINITIES
ln deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Casibus Solutions BV: de gebruiker van de algemene voorwaarden, de verkoper, de producent, de opdrachtnemer;

Wederpartij: de wederpartij van Casibus Solutions BV, de koper, de opdrachtgever.

Artikel 2: ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere opdracht, offere, aanbieding en overeenkomst tussen Casibus Solutions BV (hierna te noemen Casibus) met afnemers of opdrachtgevers (hierna te noemen: de wederpartij) voorzover van deze voorwaarden niet door Casibus schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Casibus, voor de uitvoering waarvan Casibus van de diensten van derden gebruikt maakt.

3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. lndien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of nietig worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 3: AANBIEDINGEN,OPDRACHT, OFFERT EN OVEREENKOMSTEN
1. De aanbieding van Casibus is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Overeenkomsten komen eerst tot stands door schriftelijke opdrachtbevestiging, in welke vorm dan ook of door acceptatie van een aanbod, dan wel door uitvoering van de overeenkomsten door Casibus.

3. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 30 dagen na factuurdatum.

4. lndien Casibus aan de wederpartij en door de wederpartij aan Casibus bij of na een offerte, dan wel orderbevestiging, er kennis gebracht afbeeldingen, tekeningen, gewichtsvermeldingen, technische specificaties en overige gegevens, al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties en prijslijsten, het karaktervan een benaderde aanduiding, Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.

5. lndien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

6. Casibus behoudt het recht voor een bestelling/opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

7. lndien de aanvaarding door wederpartij afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Casibus daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan n iet overeenkomstig deze afwiikende aanvaarding tot stand, tenzij Casibus anders aangeeft.

8. De prijzen in de aanbiedingen zijn in Euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege zoals leges en belastingen, alsmede exclusief opslag-, export-, verzend- en eventuele ve rvoerskosten, tenzij uitd rukkel ijk a nders is overeengekomen.

9. lndien Casibus voor verzending/vervoer van de gekochte zaken zorgdraagt geschiedt dit voor risico en rekening van wederpartij.

10. lndien geleverd wordt onder rembours, brengt Casibus steeds rembourskosten in rekening bij wederpartij.

l-1. Een Samengestelde prijsopgave verplicht Casibus niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

12. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen.

Artikel 4: MODELTEN/AFBEELDINGEN

1. De in de catalogi/aanbieding/advertenties opgenomen modellen, afbeeldingen, specificaties, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.

2. Schriftelijke en mondelinge goedkeuring van zet-, druk-, foto- en filmproeven en andersoortige proeven door wederpartij gelden als erkenning dat Casibus de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

3. Elke43 op verzoek van wederpartij vervaardigde zet-, druk-, foto- en filmproeven en andersoortige proeven worden naast de overeengekomen prijs is rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 5: PRIJS EN KOSTEN
1. Door Casibus opgenomen prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgegeven gelden de fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, belastingen, loonkosten en andere dergelijke factoren.

2. lndien na datum van aanbieding, danweltot de totstandkoming van de overeenkomsten één of meer van de voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is Casibus gerechtigd opgegeven om respectievelijk de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.

3. Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, zijn opgegeven prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting. Alle prijzen zijn af magazijn/kantoor/fabriek en zijn exclusief de opslag-, vracht- en ínstallatiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Tenzij uitdrukkelíjk tussen partijen anders overeengekomen, geldt voor iedere order kleiner of gelijk aan €225,00 (exclusief BTW) een bijdrage in de administratie- en verzendkosten van € 25,00.

5. Casibus kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6. Casibus zal wederpartij het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief per mail evenals schriftelijk kenbaar maken. Casibus zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Casibus niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeengekomen deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 6: BETALING
1. Casibus is gerechtigd informatie in te winnen omtrent de kredietwaardigheid van de wederpartij en zonodig een zekerheidsstelling te verlangen voor tijdige en algehele voldoening van betaling- en andere verplichtingen van de wederpartij. lndien uit ingewonnen informatie blijkt dat de wederpartij onvoldoende kredietwaardig is, is Casibus gerechtigd de tot stand gekomen overeenkomst te ontbinden.

2. Casibus is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Casibus kan worden gevergd.

3. lndien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Casibus op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

4. lndien Casibus tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Casibus is ten allen tijde gerechtigd om uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours te leveren.

6. Casibus is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien na het sluiten van de overeenkomst ter kennis aan Casibus is gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichting niet zal/kan nakomen.

7. De wederpartij is aansprakelijk van de door Casibus geleden schade vanwege de vertraagde (af) levering.

8. Tenzij de levering geschied tegen contante betaling of onder rembours, is de wederpartij verplicht het door hem verschuldigde binnen 14 dagen na factuurdatum ten kantore van Casibus of op één van haar bankrekeningen te voldoen.

9. Nalatigheid van de wederpartij ter zake van het afnemen van zaken laten de betaling door de wederpartij onverlet.

10. lndien door Casibus in gedeelten wordt geleverd is Casibus niet tot verdere levering verplicht dan nadat de op de reeds gedane deellevering betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.

11. lndien de wederpartijop de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. ln dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Casibus geleden en te lijden schade. lndien aan twee of meer wederpartijen gezamenlijk wordt verkocht is iedere wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale overeengekomen prijs.

12. Bij gebreke van tijdige betaling is wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente over het onbetaalde gedeelte van de hoofdsom.

13. De kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het door de Rechtbank gehanteerde incassotarief, zoals gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, met een minimum van € 300,00.

Artikel 7: LEVERTIJD
1. De overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als totale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet Casibus derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

2. De overeengekomen levertijd gaat in op de laatste van de navolgende tijdstippen:
a. de dag van de totstandkoming van de overeenkomst
b. de dag van de ontvangst door Casibus van de door of namens de wederpartij te verstrekken, voor de uitvoering van de levering tot zakelijke bescheiden, gegevens en dergelijke
c. de dag waarop de tegen de wederpartij op verzoek van Casibus genoegzame zekerheid voor tijdige en algehele voldoening van zijn betaling- en andere verplichtingen als bedoeld in deze algemene voorwaarden heeft verschaft.

3. Wanneer een gedeelte van de bestelling gereed is, kan Casibus te harer keuze dit gedeelte leveren danwel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.

4. lndien de wederpartij na sommatie in gebreke blijft om af te nemen, kan Casibus te harer keuze, hetzij leveren op een door Casibus te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst danwel het nog uitgevoerde deel van de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat de ingebrekestelling is vereist, ontbinden, onverminderd het recht van Casibus op schadevergoeding.

5. ln geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging, indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Casibus vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Casibus op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6. ln de in het vorige artikel genoemde situatie is Casibus eveneens bevoegd levering en verzending op te schorten, totdat op enige aanvraag tot surseance of faillissement onherroepelijk is beslist.

Artikel 8: OVERMACHT
1. lndien Casibus door omstandigheden, gekomen buiten schulden risicosfeer van Casibus na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Casibus bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van die verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij op basis van de oorzaken de verhindering afwacht.

2. lndien Casibus door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 2 bedoeld, blijvend verhinderd is haarverplichtingen na te komen, is iedervan de partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Tot de omstandiogheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval oorlog oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en in het geval dat Casibus door haar leveranciers om welke reden dan ook, niet tot levering in staat wordt gesteld, waaronder begrepen stagnatie, verlies of beschadiging tijdens het ervoer alsmede het tijdelijk niet beschikken over voldoende personeel door Casibus.

Artikel 9: LEVERING, RISICO EN VERVOER

1. De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik waarop deze aan hem zijn afgeleverd.

2. De wederpartij is verplicht te zorgen voor een correct afleveradres, waar de wederpartij, ofwel een medewerker of een gemachtigde aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen en zonodig om daarvoor te tekenen. lndien op verzoek van de wederpartij aflevering geschiedt op een postbus, draagt de wederpartij het risico omtrent de aflevering vanaf het moment dat de goederen worden aangeboden aan de postbus.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepaalt Casibus de wijze van vervoer.

Artikel 10: RECLAMES, RETOURZENDINGEN EN GARANTIE
1. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld, respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.

2. Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op de door Casibus gedane- of niet leveringen of op Casibus facturen, moeten bij Casibus zo spoedig mogelijk worden ingediend als redelijkerwijs mogelijk is, mede om Caaibus in staat te stellen de oorzaak van de klacht(en) na te trekken.

3. lndien de wederpartij reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op, de wederpartij blijft dan ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.

4. De wederpartij verplicht zich zijn volledige medewerkíng te verlenen aan al hetgeen Casibus noodzakelijk acht om de gegrondheid van de klacht na te trekken, waaronder begrepen inspectie van levering door of vanwege Casibus.

5. Teruggezonden goederen en/of klachten worden pas in behandeling genomen na voorafgaande toestemming van Casibus om deze goederen en/of klachten aan Casibus toe te zenden. Toestemming kan worden gevraagd middels een aanvraagformulier voor een retourzending , waarbij duidelijk de klacht dient te worden omschreven, alsmede met vermelding van de factuurdatum, het artikel- en serienummer.

6. Het verlenen van voorgaande toestemming, impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is.

7. Na verkregen toestemming moeten de zaken, tenzij deze beschadigd ontvangen zijn, in ongeschonden staat en in originele verpakking, althans deugdelijke verpakking, binnen 10 dagen aan Casibus worden teruggezonden op kosten en risico van de wederpartij.

8. Teruggezonden zaken houdt Casibus onder zich voor rekening en risico van de wederpartij. Casibus verleent garantie voor materiaal- en productiefouten, overeenkomstig door de fabrikant voor het product geleverde garantie.

Artikel 11: ONTBINDING
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 heeft Casibus de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij die de uit de overeenkomst voortvloeiende niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslagleging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheíd over zijn vermogen of een deel daarvan, verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor voldoende daarvan.

2. lndien de overeenkomst wordt ontbonden worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Casibus geleden schade.

3. lndien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen, welke voor hem uit enige, op grond van deze voorwaarden met Casibus gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van opschorting van betaling, stellegging of liquidatie van zaken van de wederpartij of diens overlijden, is Casibus gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het door Casibus geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen, zonder rechterlijk tussenkomst of zonder dat de ingebrekestelling is vereist en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of verdere werkzaamheden of levering vooruitbetaling te eisen. ln de ze gevallen worden over en weer bestaande vordering onmiddellijk opeisbaar. Der wederpartij is aansprakelijk voor alle door Casibus geleden en te lijden schade.

Artikel 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door Casibus in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Casibus totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Casibus gesloten overeenkomst (en) deugdelijk is nagekomen.

2. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Casibus veilig te stellen. Eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als bedoeld in de leden 1 en 2 heeft voldaan. Zolang de eigendom van de door Casibus geleverde zaken nog niet op de wederpartij is overgegaan is de wederpartij tevens verplicht de zaken, die eigendom zijn van Casibus, naar behoren tegen diefstal of brand te verzekeren. De wederpatij is verplicht Casibus de polis en de wijze van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken. Voor toepassing van het in eerste lid van dit artikel bepaalde wordt, tenzij anders is overeengekomen, elke betaling die kan worden toegerekend op twee of meerdere gebeurtenissen van de wederpartijjegens Casibus, in de eerste plaats toegerekend op de door Casibus aan te wijzen verbintenis(sen), alvorens het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud niet geld. Door of vanwege Casibus aan de wederpartij verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen en dergelijke kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing als bedoeld in voorgaande zin, tenzij Casibus uitdrukkelijk anders bepaald.

3. De wederpartij is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden onder eigendomsvoorbehoud van de zaken, alsmede van pogiongen van derden opm onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in de macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De wederpartij is voorts verplicht om mededelingen als voornoemd onverwijld schriftelijk aan Casibus te bevestigen.

Artikel 13: DOORVERKOOP, BOETEBEDING EN CONTROLE
1. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn , is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op een andere wijze, onder welke titel ook, en al dan in gebruik aan een ander over te dragen of terzijde ter beschikking te stellen.

2. De wederpartij die handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid verbeurt ten gunste van Casibus een boete voor iedere handeling die onder één van de aldaar vermelde verboden geldt. De boete is gelijk aan twee maal het factuurbedrag, echter minimaal € 2.000,00 per handeling. Eén en ander laat onverlet het recht van Casibus om vergoeding van de haar geleden en te lijden schade.

3. Casibus is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij teneinde altijd te kunnen nazien op de naleving van het in eerste lid bepaalde.

Artikel 14: AANSPRAKELUKHEID

1. Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld van Casibus of haar leidinggevende is Casibus niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, of uit welke hoofde ook ontstaan.

2. De aansprakelijkheid van Casibus en de rechten van de wederpartij in geval van niet of niet voldoende nakoming door Casibus van verplichtingen zijn nadrukkelijk beperkt tot de door Casibus verleende garantie.

3. Voor zover Casibus terzake van aansprakelijkheid is verzekerd en zich heeft gehouden tot vergoeding van schade voor zover de verzekering dekking verleend en tot ten hoogste het bedrag dat door de verzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

4. Casibus is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden en eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Casibus aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Casibus toegerekend kan worden en de redelijke kosten, gemaakt en gekomen tot beperking van schade voor zover de wederpartij aantoont dat de kosten hebben geleid tot de beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Casibus is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. Casibus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Casibus is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/off onvolledige gegevens.

7. lndien de wederpartij Casibus aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, is hij verplicht Casibus eigener beweging aan e tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld, één en ander in verhouding tot de aard van het product.

8. lndien de wederpartij zaken, waaromtrent Casibus hem onder opgave van reden heeft meegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, exporteert, verpand of andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet ion gebruik aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is de wederpartij verplicht Casibus te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met door Casibus aan de wederpartij geleverde zaken.

9. ln alle gevallen waarin Casibus een beroep op het voorgaande toekomt, kunnen alle eventuele aangesproken werknemers en hulppersonen van Casibsus eveneens een beroep doen op het bepaalde in dit artikel, als was dit door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.

Artikel 15: OVERDRACHT VAN RECHTEN
1. Het is de wederpartij verboden om zin uit de overeenkomst voortvloeiende vordering op Casibus, danwel op een met Casibus verbonden maatschappij te cederen, te verpanden of andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet aan een ander over te dragen of ter beschikking te stellen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de dírectie van Casibus.

Artikel 16: GESCHILLEN
1. Op alle met Casibus gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen, kunnen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechtbank te’s-Gravenhage, onverminderd de bevoegdheid van een andere Rechter terzake de voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen, tenzij de wederpartij binnen één maand nadat Casibus zich schriftelijk op dit punt heeft beroepen kiest voor beslechting door een andere, volgens de Wet bevoegde Rechter.

Artikel 17: DEPOT
1. Deze voorwaarden zijn geponeerd bij de Rechtbank d.d.

2. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie c.q.. de versie zoals dit gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Casibus.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.