Bestellen en betalen

Bestellen en betalen

Bestellen
Bij Casibus Cabling Solutions BV zijn er een aantal mogelijkheden om een bestelling te plaatsen. Wij zullen alle bestelling z.s.m. in behandeling nemen en ons uiterste best doen om de bestelling naar wens af te handelen.

online bestellen via de webshop. Alleen mogelijk indien de klant een inlog heeft.
Per mail naar orders@casibussolutions.nl
Telefonisch +31 79-7820900

1 : Online
Ons assortiment bestaat uit meer dan 2.000 artikelen, maar online een bestelling plaatsen is niet ingewikkeld. Indien u een account heeft om op de webshop in te loggen kunt u makkelijk de producten die u wenst te bestellen terug vinden. Plaats de artikelen in de winkelmand en kiest u wanneer u de bestelling wilt ontvangen of ophalen.

2 : E-mail
Als u weet wat u wilt bestellen kunt u uw bestelling per e-mail naar orders@casibussolutions.nl sturen. Wij zullen de bestelling z.s.m. voor u in behandeling nemen.

3 : Telefoon
U kunt een bestelling ook per telefoon doorgeven. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 tot 17:00

BETALING

betalingswijze
betalingstermijn
incasso

De betaling van het factuur kan op een aantal manieren gedaan worden namelijk: Bankoverschrijving naar ons rekening nummer: NL25INGB0008296756 ING bank. 

Betaling dient te geschieden binnen termijn van 14 dagen na factuurdatum. Het betalingstermijn kan afwijken inden er met beide partijen een ander termijn is afgesproken. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Betalingen via de webshop zullen ten alle tijden direct verwerkt worden.

Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00.